"Non omne quod nitet aurum est!"

prezidentė

prezidentė

Vaikų, kaip liudytojų, apklausoms – privalomas psichologas